Afspraak maken

Algemene Voorwaarden Kleine Autoschade

1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

1.1 de Algemene Voorwaarden: onderstaande algemene voorwaarden Kleine Autoschade; 

1.2 de Opdrachtnemer: Carglass B.V.;

1.3 de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Carglass B.V. voor de levering van Klein Autoschadeherstel en/of daartoe een offerte aanvraagt;

1.4 de Overeenkomst: de in onderling overleg tussen Carglass B.V. en Opdrachtgever te bepalen werkzaamheden die door Carglass B.V. verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden;

1.5 Klein Autoschadeherstel: reparatie, uitdeuken zonder spuiten, polijsten, plamuren en/of lak- en spuitwerkzaamheden aan carrosserie, bumper, velgen en/of koplampen van voertuigen.

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de levering van Klein Autoschadeherstel. Deze Algemene Voorwaarden zijn aan de Opdrachtgever voor of bij het sluiten van de Overeenkomst ter hand gesteld. 

2.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verzoeken zorg te dragen voor kosteloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar daarvan. 

2.3 Opdrachtnemer wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand. Indien de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever onverminderd het voorgaande van toepassing zijn geworden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan. 

2.5 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

 

3. Offertes 

3.1 Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht om de offerte, binnen 14 dagen nadat zij de aanvaarding hiervan heeft ontvangen, te herroepen. 

3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de offerte te weigeren indien de informatie van de Opdrachtgever onjuist of onvolledig is. Bovendien behoudt Opdrachtnemer het recht voor om de reparatie te weigeren indien de kwaliteit van het werk of de veiligheid van de automobilist niet kan worden gegarandeerd.

3.3 Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij de juiste en alle essentiële foto’s en informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer heeft verstrekt. 

 

4. Wijzigingen 

4.1 Partijen kunnen afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de Overeenkomst slechts schriftelijk overeenkomen. 

4.2 Indien tijdens het uitvoeren van Klein Autoschadeherstel blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar is vanwege onvolledig of onjuist verstrekte foto’s of informatie door Opdrachtgevervoertuig, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de Overeenkomst dient te worden gewijzigd. De Overeenkomst zal alsdan naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.

 

5. Uitvoering Overeenkomst 

5.1 Opdrachtnemer voert het Klein Autoschadeherstel uit conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

5.2 Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dat vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om het werk door derden uit te laten voeren. Opdrachtnemer is niet verplicht dit bekend te maken aan Opdrachtgever.

5.4 Voor zover de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte instructies ter zake de Overeenkomst niet, althans niet goed, worden uitgevoerd door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de extra kosten en meerwerk als gevolg hiervan door te belasten aan Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die Opdrachtnemer moet nemen ten behoeve van het verrichten van het Klein Autoschadeherstel, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer

5.6 De in de offerte of in de Overeenkomst genoemde termijnen kunnen niet als fataal worden aangemerkt. In het geval van overschrijding van een afgesproken termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen waarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van de overschrijding van enige termijn.

5.7 Het is Opdrachtnemer in redelijkheid toegestaan om het door haar toegezegde in gedeelten te leveren en om in gedeelten te presteren. In dat geval is het haar tevens toegestaan om deze deelleveranties en/of prestaties afzonderlijk te factureren.

 

6. Betaling 

6.1 Betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden bij aflevering van het voertuig of direct nadat de opdracht is verricht. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een factuur afgegeven.

6.2 De Opdrachtgever is wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet in verzuim en er is vanaf het moment dat deze in verzuim is buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.

6.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten uit de wet of deze Algemene Voorwaarden.

6.4 De Opdrachtgever is verplicht alle door Opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de Opdrachtgever hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffende vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

 

7. Levertijd 

7.1 Wijzigingen in de Overeenkomst, zoals onder andere bedoeld in artikel 4.2, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. 

7.2 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever het voertuig onverwijld en uiterlijk op dezelfde werkdag op te halen. 

7.3 Indien Opdrachtgever niet aan de in artikel 7.2 genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden het verschuldigde bedrag te betalen, als ware het voertuig aan haar afgeleverd. Indien de Opdrachtgever het voertuig niet binnen drie werkdagen na kennisgeving van de uitvoering van de opdracht heeft afgehaald, kan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen. 

 

8. Garantie 

8.1 Opdrachtnemer biedt een levenslange garantie op het geleverde werk voor Klein Autoschadeherstel. Dit houdt in dat gebreken die aan een voertuig zijn ontstaan als gevolg van door Opdrachtnemer onjuist uitgevoerde Klein Autoschadeherstel, kosteloos door Opdrachtnemer zullen worden hersteld, op voorwaarde dat het gebrek door Opdrachtnemer vastgesteld en hersteld zal worden, en na overlegging van de factuur met betrekking tot het oorspronkelijke Klein Autoschadeherstel. Deze garantie is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

8.2 Deze garantie wordt verleend na gehele betaling van de verschuldigde vergoeding. 

8.3 De in artikel 8.1 omschreven garantie geldt niet in het geval van: 

a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de Opdrachtnemer onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het voertuig aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van constructiefouten in het voertuig; 

b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld; 

c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het voertuig; 

d. aantasting van de laklaag van het voertuig die is ontstaan: 

- door een van buiten komende oorzaak; 

- aan niet door de Opdrachtnemer aangebrachte of niet door de Opdrachtnemer bewerkte delen; 

e. gebreken die na aflevering niet in de onderneming van de Opdrachtnemer een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever uiterlijk bij op- of aflevering van het voertuig kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim; 

f. opdrachten ten aanzien waarvan de Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de Opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden; 

g. te bewerken voertuigen die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de voertuigen niet in de onderneming van de Opdrachtnemer zijn voorbewerkt. 

8.4 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in artikel 8.1 vervalt indien: 

a. de Opdrachtgever het voertuig niet binnen een termijn van 14 dagen na het ontdekken van de klacht ter beoordeling/controle aanbiedt aan Opdrachtnemer, een en ander met een duidelijke schriftelijke omschrijving van de klacht; 

b. de Opdrachtgever de Opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld om het gebrek te verhelpen; 

c. bepaalde werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden door een andere onderneming dan Opdrachtnemer, die verband houden met het door de Opdrachtnemer verrichte Klein Autoschadeherstel. Deze uitsluiting geldt niet indien de Opdrachtnemer hiervoor de toestemming heeft gegeven of indien de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de Opdrachtgever kan worden aangetoond. 

8.5 Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaatsen van Opdrachtnemer worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

9. Aansprakelijkheid 

9.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is - naar keuze van de Opdrachtnemer - beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de Overeenkomst waarbij de schade is ontstaan. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere (gevolg)schade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten.

9.2 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

9.3 Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beroepen.

9.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de Opdrachtgever 1 jaar na de uitvoering van de Overeenkomst. 

9.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de Opdrachtgever en/of van derden die zich in of aan het voertuig bevinden, zoals: lading, inventaris, apparaten en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

 

10. Overmacht 

10.1 Een tekortkoming van de Opdrachtnemer zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert. 

10.2 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10.3 Van overmacht van Opdrachtnemer in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW.

 

11. Retentierecht 

11.1 Totdat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer alle in het kader van de Overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de Opdrachtnemer het desbetreffende voertuig van de Opdrachtgever onder zich houden en daarop haar vordering met voorrang verhalen, tenzij de Opdrachtgever ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt. 

 

12. Klachten/gebreken 

12.1 De Opdrachtgever dient bij aflevering van de zaak, of na beëindiging van het verrichte Klein Autoschadeherstel, het voertuig en/of het uitgevoerde Klein Autoschadeherstel, terstond te controleren. Zichtbare gebreken dienen direct op de opdrachtbon te worden vermeld. Bij niet tijdige melding verliest de Opdrachtgever alle hem toekomende rechten.

12.2 Opdrachtnemer heeft het recht tot inspectie en toetsing van het Klein Autoschadeherstel of het voertuig waarop de klacht betrekking heeft. Hiertoe zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer voldoende tijd en gelegenheid geven. Het herstel van gebreken waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, door een derde partij zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer of zonder Opdrachtnemer de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen, wordt door Opdrachtnemer niet erkend.

 

13. Toepasselijk recht 

13.1 Op de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever zullen worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter.

Onze klanten beoordelen onze service met

9.1 / 10

Gebaseerd op 5639
beoordelingen


Lees alle beoordelingen


Online afspraak

U kunt hier snel en eenvoudig online een afspraak maken

Maak afspraak


Zoek vestiging

Wij helpen u graag op een van onze vestigingen. Er is er altijd een bij u in de buurt. 

Zoek vestiging