Afspraak maken

ALGEMENE VOORWAARDEN CARGLASS B.V. d.d. 1 januari 2021 (‘Algemene Voorwaarden’)

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

Art. 1 GEBRUIKTE TERMEN

1.1 Berijder: de natuurlijke persoon die het voertuig ter reparatie aanbiedt in een Carglassvestiging. Deze persoon kan tevens Opdrachtgever zijn.

1.2 Carglass: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carglass B.V., gevestigd te Science Park 5525, 5692 EM Son, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17070798 die in het kader van deze Algemene Voorwaarden als opdrachtnemer optreedt;

1.3 Cameraherkalibratie: het na een Ruitvervanging of Ruitreparatie opnieuw instellen van rijhulpsystemen die aangestuurd worden door een camera achter de voorruit;

1.4 Noodruitvoorziening: het door Carglass tijdelijk plaatsen van een zijruit of achterruit gemaakt van plexiglas totdat Ruitvervanging kan plaatsvinden;

1.5 Noodservice: het al dan niet op locatie uitvoeren van een Noodruitvoorziening, Ruitreparatie of Ruitvervanging buiten de openingstijden van Carglass;

1.6 Opdracht: het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan het op de opdrachtbon vermelde voertuig;

1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Opdracht verstrekt aan Carglass voor de levering van Ruitvervanging, Ruitreparatie, Cameraherkalibratie of Overige Diensten en/of daartoe een offerte aanvraagt. Tenzij anders vermeld op de Overeenkomst, geldt bij een leasevoertuig de leasemaatschappij als Opdrachtgever, bij een verzekerd voertuig geldt de verzekerde als Opdrachtgever en bij een gehuurd voertuig geldt de verhuurder als Opdrachtgever. In andere gevallen is de Berijder de Opdrachtgever;

1.8 Overeenkomst: alle schriftelijke afspraken tussen Carglass en Opdrachtgever over de werkzaamheden die door Carglass verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te gebeuren welke o.a. zijn vastgelegd in de offerte, afspraakbevestiging, opdrachtbon en deze Algemene Voorwaarden;

1.9 Overige Diensten: alle overige diensten (incl. het leveren en installeren van producten) die door Carglass aan Opdrachtgever of Berijder geleverd worden;

1.10 Retailklant: de natuurlijke of rechtspersoon die Retailproducten koopt in een vestiging van Carglass;

1.11 Retailproducten: alle producten die Carglass te koop aanbiedt in haar vestigingen;

1.12 Ruitreparatie: het door Carglass injecteren met hars van een ruitbeschadiging die voldoet aan de herstelvoorwaarden op de opdrachtbon ter reparatie van de eerste glaslaag, exclusief HPX4® Pit reparatie en barsten;

1.13 Ruitvervanging: het verwijderen en vervolgens opnieuw plaatsen van een nieuwe voorruit, zijruit, panoramisch dak of achterruit van glas bij een voertuig met een gewicht van maximaal 3.500 kg door Carglass (excl. Cameraherkalibratie), waarbij de ruit geleverd wordt door Carglass.

Art. 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is als volgt geregeld:

 • Hoofdstuk 1 (Algemeen) is van toepassing op iedere aanbieding gedaan door Carglass, en op alle te sluiten en gesloten Overeenkomsten met Carglass;
 • Hoofdstuk 2 (Ruitvervanging & Ruitreparatie) is van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten Overeenkomsten met Carglass voor de levering van Ruitvervanging, Ruitreparatie, Cameraherkalibratie en Noodservice.
 • Hoofdstuk 3 (Overige Diensten) is van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten Overeenkomsten met Carglass voor de levering van Overige Diensten en de verkoop van Retailproducten aan Retailklanten.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als beide partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

2.3 Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Carglass deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

Art. 3 OFFERTES

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een termijn van 30 dagen.

3.2 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die Opdrachtgever, Berijder of een derde namens (één van) hen verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

3.3 Carglass behoudt zich het recht voor om een Opdracht te weigeren als:

3.3.1 de informatie die is verstrekt, onvolledig, onjuist of misleidend is;

3.3.2 de kwaliteit van het werk of de veiligheid van de Berijder niet kan worden geborgd.

Art. 4 UITVOERING WERKZAAMHEDEN

4.1 Carglass voert de Opdracht zorgvuldig uit conform de eisen van FOCWA m.b.t. ruitherstel en Duurzaam Repareren en conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het moment van uitvoering van de Opdracht.

4.2 Het voertuig waarop de Overeenkomst ziet moet zoveel mogelijk leeg worden afgeleverd en alle overige instructies voorafgaand aan de Opdracht moeten worden opgevolgd. Zichtbare schade moet voor uitvoering van de Opdracht worden gemeld aan de monteur.

4.3 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vooraf was ingeschat, om welke reden dan ook, zal Carglass zo snel mogelijk met de Berijder in overleg treden over de gevolgen.

4.4 Voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Opdracht, geeft de Berijder al dan niet namens de Opdrachtgever toestemming aan Carglass om met het voertuig te rijden (bijv. voor het uitvoeren van Cameraherkalibratie, testritten, verplaatsingen binnen service center, inschakelen van derden). Indien de Berijder niet de eigenaar is van het voertuig, mag Carglass erop vertrouwen dat de Berijder gemachtigd is door de eigenaar van het voertuig om deze toestemming te geven.

4.5 Door Carglass genoemde termijnen zijn indicatief en niet fataal.

4.6 Het is Carglass in redelijkheid toegestaan om de Opdracht in gedeelten te leveren en afzonderlijk te factureren (bijv. bij Cameraherkalibratie op een later tijdstip na Ruitvervanging of bij een nalevering).

4.7 Carglass mag gebruik maken van de diensten van derden voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Art. 5 OPHALEN VOERTUIG

5.1 Carglass informeert de Berijder wanneer de Opdracht is uitgevoerd en het voertuig gereed is.

5.2 Indien het voertuig niet op dezelfde werkdag als de melding wordt opgehaald, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

5.3 Indien het voertuig niet binnen 30 dagen na de melding als bedoeld in artikel 5.1 is opgehaald, is Carglass gerechtigd het voertuig voor rekening en risico van de Opdrachtgever te (laten) verwijderen.

5.4 Het niet of niet tijdig ophalen van het voertuig ontslaat de Opdrachtgever niet van haar verplichting om de factuur te betalen.

Art. 6 KLANTENSERVICE

6.1 Carglass heeft een klantenservice voor de afhandeling van alle klachten en klantcontacten waarbij een reactietijd wordt nagestreefd van 3 werkdagen.

6.2 De Berijder dient bij het ophalen van het voertuig, het voertuig en de uitgevoerde (reparatie-)werkzaamheden direct goed te controleren. Zichtbare schade wordt meteen op de opdrachtbon vermeld.

6.3 Een klacht kan worden ingediend bij de afdeling Klantenservice van Carglass, bereikbaar op: customerservice@carglass.nl.

6.4 Carglass heeft het recht tot inspectie en toetsing van de (reparatie-)werkzaamheden of de zaak, het voertuig of de ruit(en) waarop de klacht betrekking heeft. Hiertoe zal Opdrachtgever Carglass voldoende tijd en gelegenheid geven.

6.5 Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaatsen van Carglass worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.6 De garanties in artikel 13 en 17 van deze Algemene Voorwaarden doen niets af aan de rechten van de berijder op basis van eventueel toepasselijk dwingend recht. 

Art. 7 AANSPRAKELIJKHEID CARGLASS

7.1 Als Carglass aansprakelijk is voor schade die een Berijder of Opdrachtgever lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van Carglass (waaronder een toerekenbare tekortkoming en onrechtmatige daad), dan is de aansprakelijkheid van Carglass beperkt tot (naar haar eigen keuze) gratis herstel, vervanging of gedeeltelijke of volledige creditering van de factuur waarmee de schade samenhangt.

7.2 Carglass is niet aansprakelijk voor:

7.2.1 schade als gevolg van diefstal of beschadiging van eigendommen die zich in het voertuig bevinden;

7.2.2 schade aan voertuigen waaraan zonder opdracht van Carglass werkzaamheden plaats hebben gevonden door een andere partij dan Carglass, die verband houden met de door Carglass verrichte werkzaamheden. Deze uitsluiting geldt niet indien Carglass hiervoor toestemming heeft gegeven of indien de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden kan worden aangetoond;

7.2.3 enige vorm van gevolgschade zoals bijvoorbeeld lichamelijk letsel, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten, etc.

7.3 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van:

7.3.1 opzet of bewuste roekeloosheid van Carglass of haar bedrijfsleiding;

7.3.2 non-conformiteit bij consumentenkoop.

7.4 Werknemers van Carglass en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, kunnen zich op het bepaalde in dit artikel beroepen.

7.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of regels van dwingend recht, verjaart iedere aanspraak 1 jaar na de uitvoering van de Opdracht.

Art. 8 ANNULEREN EN WIJZIGEN VAN AFSPRAKEN

8.1 Een afspraak voor de uitvoering van de Overeenkomst kan kosteloos tot twee keer gewijzigd of geannuleerd worden, mits dit minimaal 2 werkdagen (ma t/m vrij) voor de afspraak wordt gemeld. Annuleren en wijzigingen dienen via Mijncarglass te gebeuren. Als dit niet mogelijk is, kunt u telefonisch contact opnemen met Carglass.

8.2 Als de afspraak te laat wordt afgezegd of gewijzigd of U wijzigt de afspraak vaker dan 2 keer, behoudt Carglass zich het recht voor om 30% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen.

Art. 9 VOORWAARDEN VOOR BETALING

9.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

9.2 Volledige betaling voor werkzaamheden dient onmiddellijk plaats te vinden bij aflevering van het voertuig of beëindiging van de werkzaamheden. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

9.2.1 Is de Berijder verzekerd voor ruitschade en vallen de werkzaamheden bij Carglass onder de dekking van de verzekering? Dan betaalt de Berijder meestal alleen het eventueel toepasselijke eigen risico aan Carglass. De Berijder is zelf verantwoordelijk voor het controleren van zijn of haar verzekeringspolis op de voorwaarden.

9.2.2 Rijdt u een leaseauto? Dan geeft de Berijder namens de leasemaatschappij de Opdracht. De leasemaatschappij betaalt in beginsel de rekening tenzij de Berijder daarover andere afspraken heeft gemaakt. Een eventueel toepasselijk eigen risico dient de Berijder aan de leasemaatschappij te betalen. De Berijder is zelf verantwoordelijk voor het controleren van zijn of haar leasecontract op de voorwaarden.

9.2.3 Is het voertuig gehuurd? Dan geeft de Berijder namens het verhuurbedrijf de Opdracht. Het verhuurbedrijf betaalt in beginsel de rekening, tenzij de Berijder daarover andere afspraken heeft gemaakt. De Berijder is zelf verantwoordelijk voor het controleren van zijn of haar huurcontract op de voorwaarden.

9.2.4 Is het voertuig een bedrijfswagen die op factuur hersteld wordt? Dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

9.3 Betaalt de leasemaatschappij, het autoverhuurbedrijf of de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet of niet geheel binnen de met hen afgesproken betalingstermijn, dan blijft de Berijder aansprakelijk voor volledige betaling en zal Carglass het geld bij de Berijder innen.

Art. 10 RELATIE MET VERZEKERAAR / LEASEMAATSCHAPPIJ

10.1 Indien een Berijder verzekerd is tegen de kosten van Ruitvervanging, Cameraherkalibratie of Ruitreparatie bij Carglass:

 • verstrekt de Berijder de Opdracht;
 • machtigt de Berijder de verzekeringmaatschappij van het voertuig de schadepenningen rechtstreeks uit te (doen) keren aan Carglass; en
 • machtigt de Berijder tegelijkertijd Carglass tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden.

10.2 Voor zover nodig, verleent de Berijder aan Carglass de volmacht om de aan Carglass verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens de Berijder bij zijn of haar verzekeraar, volmacht, leasemaatschappij, dan wel eigenaar van het betreffende voertuig te claimen.

Art. 11 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

11.1 Carglass verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de Opdracht en het beheer van de klantrelatie. U kunt uw gegevens steeds en gratis raadplegen, verbeteren, laten schrappen ed. door een email te sturen naar: privacy@carglass.nl. De uitgebreide privacy voorwaarden van Carglass zijn terug te vinden in de Carglass Privacyverklaring, zoals gepubliceerd op: www.carglass.nl/privacy/.

Art. 12 WELK RECHT IS VAN TOEPASSING?

12.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2 – RUITVERVANGINGEN & RUITREPARATIES

Art. 13 RUITVERVANGINGEN EN CAMERAHERKALIBRATIE

13.1 De opgegeven montageprijzen voor Ruitvervangingen gelden voor het plaatsen van ruiten in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest of andere oorzaken.

13.2 Wanneer bij de Ruitvervanging blijkt dat onderdelen die samenhangen met de ruit moeten worden vervangen (bijv. klemmen, rubbers, spiegelvoetjes, de rails of de lijst), is Carglass gerechtigd deze zaken naar haar redelijk oordeel te vervangen en de kosten daarvan in rekening te brengen.

13.3 Op Ruitvervangingen verleent Carglass de Opdrachtgever levenslange garantie (= levensduur van het voertuig in kwestie). Dit houdt in dat gebreken die aan een autoruit zijn ontstaan als gevolg van door Carglass onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden (excl. Cameraherkalibratie), kosteloos door Carglass zullen worden hersteld, op voorwaarde dat:

 • het gebrek door Carglass vastgesteld en hersteld zal worden;
 • en na voorlegging van de factuur m.b.t. de oorspronkelijke Ruitvervanging.

13.4 De garantie in artikel 13.3 is niet persoonlijk (en dus overdraagbaar) en geldt slechts zolang de auto op Nederlands kenteken staat.

13.5 Wordt tijdens de ruitvervanging roest in de sponning ontdekt, dan adviseert Carglass om de sponning eerst te laten behandelen. Besluit de Opdrachtgever in dat geval toch voor Ruitvervanging zonder behandeling van de roest, dan vervalt de garantie in artikel 13.3.

13.6 Carglass garandeert dat de rijhulpsystemen achter de voorruit na Ruitvervanging bij Carglass geherkalibreerd worden volgens de richtlijnen van de autofabrikant. Het kalibratiecertificaat dat de Berijder meekrijgt is het bewijs dat de rijhulpsystemen achter de voorruit juist waren ingesteld op het moment dat het voertuig de vestiging verliet.

13.7 Na een Ruitvervanging mag het voertuig minimaal 24 uur niet worden gewassen.

Art. 14 RUITREPARATIES

14.1 Reparatie van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk of in alle gevallen toegestaan. Bij de beoordeling of een Ruitreparatie is toegestaan dient mede rekening te worden gehouden met de meest recente APK-normen, FOCWA-normen en de herstelvoorwaarden op de opdrachtbon. De beoordeling of een Ruitreparatie (technisch) mogelijk is door Carglass geschiedt door een medewerker van Carglass.

14.2 De Opdrachtgever moet er rekening mee houden dat sommige Ruitreparaties, ondanks op een correcte wijze uitgevoerd, niet het beoogde resultaat opleveren. In een aantal gevallen blijft bijvoorbeeld de reparatie (duidelijk) zichtbaar en/of scheurt de inslag verder.

14.3 Als de Opdrachtgever niet tevreden is over een Ruitreparatie én de Opdrachtgever Carglass binnen 14 dagen na het uitvoeren van de Ruitreparatie de Opdracht geeft tot Ruitvervanging, worden de kosten van de Ruitreparatie op de kosten van Ruitvervanging in mindering gebracht op de factuur (tot maximaal twee Ruitreparaties).

14.4 Ondanks zorgvuldig handelen door Carglass, kan het voorkomen dat een inslag verder scheurt. Indien de inslag, die voldoet aan de herstelvoorwaarden op de opdrachtbon, op enig moment tijdens of na een Ruitreparatie vanuit de plaats van de reparatie verder scheurt en de Opdrachtgever Carglass Opdracht geeft tot Ruitvervanging, worden de uitgevoerde Ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, in mindering gebracht op de kosten van Ruitvervanging. Deze garantie geldt enkel tegenover de initiële Opdrachtgever en is niet overdraagbaar aan derden, zoals de opvolgende eigenaar van het voertuig.

14.5 Indien naar het oordeel van Carglass de Ruitreparatie technisch niet mogelijk is of niet voldoet aan de herstelvoorwaarden zoals vermeld op de opdrachtbon zal Carglass de schade enkel op risico van de Opdrachtgever herstellen en geen duurzaam resultaat van de Ruitreparatie garanderen. Artikel 14.4 is in dat geval niet van toepassing.

Art. 15 NOODSERVICE

15.1 Het staat Carglass vrij om te beoordelen of Noodservice op locatie of op een vestiging van Carglass zal plaatsvinden.

15.2 Het tarief voor Noodservice geldt op zon- en feestdagen en maandag t/m zaterdag buiten openingstijden.

15.3 Voor mobiele service op locatie kan een toeslag in rekening worden gebracht.

15.4 Carglass behoudt zich het recht voor om onmiddellijk volledige betaling van de factuur te vragen bij onzekerheid over de dekking van de eventueel toepasselijke verzekering.

15.5 Wanneer Carglass om enige reden niet in staat is om onmiddellijk een definitieve ruit te plaatsen, kan de Opdrachtgever ervoor kiezen een Noodruitvoorziening te laten plaatsen.

15.6 Zolang de Noodruitvoorziening niet is vervangen door een definitieve ruit dient Berijder zich te houden aan de volgende instructies:

 • een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur;
 • alle ruiten, incl. een eventueel zonnedak, gesloten houden tijdens het rijden;
 • auto mag niet worden gewassen.

15.7 Indien een Opdrachtgever gebruik maakt van de Europa Nood Service in het buitenland, dan zijn de Nederlandse tarieven en Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten uitgevoerd buiten Nederland door een aan Carglass gelieerde onderneming. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de lokale tarieven van een aan Carglass gelieerde onderneming dient de Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de buitenlandse vestiging te wenden en geen gebruik te maken van de Europa Nood Service.

HOOFDSTUK 3 – OVERIGE DIENSTEN & RETAILPRODUCTEN

Art. 16 AUTORUITFOLIE

16.1 Op Autoruitfolie geeft Carglass 10 jaar garantie op het loslaten, schilferen en scheuren van de folie.

Art. 17 CARGLASS NANO PROTECT

17.1 Het resultaat van het aanbrengen van Carglass Nano Protect kan niet in alle gevallen worden gegarandeerd. Het resultaat is o.a. afhankelijk van de staat van uw voorruit en ruitenwissers.

Art. 18 HPX4® Pit Reparatie

18.1 Sommige oppervlaktebeschadigingen van een voorruit kunnen niet worden gerepareerd d.m.v. Ruitreparatie. Indien mogelijk zal Carglass een oppervlakte reparatie uitvoeren. Hierop verleent Carglass een garantie van 6 maanden. Deze garantie houdt in dat Carglass kosteloos de oppervlaktebeschadiging opnieuw herstelt.

Art. 19 RETOURNEREN RETAILPRODUCTEN

19.1 Retailklanten hebben het recht om bij Carglass aangeschafte Retailproducten, in ongeopende verpakking, binnen een termijn van 7 dagen na aankoop retour te brengen in de vestiging waar het product is gekocht onder overlegging van de kassabon. Carglass heeft de keuze of zij geld teruggeeft of een tegoedbon verstrekt.

19.2 Retailproducten die telefonisch of via de website van Carglass of op een andere manier via elektronische weg worden aangevraagd, worden gereserveerd in de vestiging waar de producten vervolgens kunnen worden afgehaald en betaald.

*****

Onze klanten beoordelen onze service met

9.1 / 10

Gebaseerd op 5639
beoordelingen


Lees alle beoordelingen


Online afspraak

U kunt hier snel en eenvoudig online een afspraak maken voor reparatie of vervanging.

Maak afspraak


Zoek vestiging

Wij helpen u graag op een van onze vestigingen. Er is er altijd een bij u in de buurt. 

Zoek vestiging