Afspraak maken

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Kleine Autoschade

Algemene voorwaarden Carglass B.V.

Geldig vanaf 1 januari 2016

Art. 1 TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met, Carglass B.V.
 2. Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft Carglass B.V. het recht de offerte, binnen 5 werkdagen nadat zij de aanvaarding hiervan heeft ontvangen, te herroepen.

  

Art. 2 MEERWERK EN PRIJZEN

 

 1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.; deze prijzen worden derhalve verhoogd overeenkomstig het wettelijke B.T.W. – percentage.
 2. De opgegeven montageprijzen gelden voor het plaatsen van ruiten in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest of ten gevolge van andere oorzaken.
 3. In het geval bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat door voornoemde of andere oorzaken de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vooraf was ingeschat, is Carglass B.V. in redelijkheid gerechtigd hiervoor extra kosten, als meerwerk, in rekening te brengen.
 4. In het geval bij de montage van ruiten mocht blijken dat klemmen, rubbers, spiegelvoetjes, de rails, de lijst of andere met de ruit samenhangende zaken vervangen moeten worden, is Carglass B.V. gerechtigd deze zaken naar haar redelijk oordeel te vervangen. Carglass B.V. is in dat geval gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten van vervanging vermeerderd met de verkoopprijs van de betreffende zaak of zaken en werkzaamheden, in rekening te brengen.
 5. Het is Carglass B.V. toegestaan om prijsverhogingen die na het sluiten van de overeenkomst zijn ontstaan en die bovendien uit de wet voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De in de offerte of in de overeenkomst genoemde termijnen kunnen niet als fataal worden aangemerkt. In het geval van overschrijding van een afgesproken termijn dient de opdrachtgever Carglass B.V. schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hij Carglass B.V. een redelijke termijn gunt om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Carglass B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van de overschrijding van enige termijn.
 7. Het is Carglass B.V. in redelijkheid toegestaan om het door haar toegezegde in gedeelten te leveren en om in gedeelten te presteren. In dat geval is het haar tevens toegestaan om deze deelleveranties en/of prestaties afzonderlijk te factureren.

  

Art. 3 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Carglass B.V. behoudt zich het eigendom voor van de aan de opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, alsmede van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Carglass B.V. in verband met deze koopovereenkomsten heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

 

Art. 4 RUITVERVANGINGEN

 

 1. Op de montage van autoruiten verleent Carglass B.V. aan de opdrachtgever levenslange garantie (= levensduur van het voertuig in kwestie). Dit houdt in dat gebreken die aan een autoruit zijn ontstaan als gevolg van door Carglass B.V. onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden, exclusief kalibratie, kosteloos door Carglass B.V. zullen worden hersteld, op voorwaarde dat het gebrek door Carglass B.V. vastgesteld en hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur m.b.t. de oorspronkelijke ruitvervanging en het garantiebewijs. Deze garantie is niet persoonlijk, maar geldt slechts zolang de auto op Nederlands kenteken staat.
 2. Als Carglass B.V., als onderdeel van de dienstverlening bij een voorruitvervanging, de kalibratie uitvoert van een camera van een rijhulpsysteem die zich achter de voorruit bevindt, geldt op deze kalibratie, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, slechts een garantie tot het volgende “kalibratiemoment” (d.w.z. elke gebeurtenis waarbij de voertuigfabrikant een kalibratie voorschrijft) of tot 2 jaar, afhankelijk van welke van deze twee zich het eerst voordoet.
 3. Ontdekt de medewerker van Carglass B.V. tijdens de vervanging roest in de sponning dan zal hij de opdrachtgever adviseren de sponning eerst te laten behandelen. Besluit de opdrachtgever in dat geval toch voor vervanging zonder behandeling van de roest, dan vervalt de garantie van Carglass B.V.
 4. De bewijslast dat de gebreken een gevolg zijn van onjuist uitgevoerde montage werkzaamheden, berust bij de opdrachtgever.
 5. Wanneer een opdrachtgever aan Carglass B.V. verzoekt een ruit te monteren die door de opdrachtgever zelf wordt aangeleverd, is Carglass B.V. gerechtigd een dergelijk verzoek om haar moverende redenen te weigeren en zal in ieder geval de garantie in lid 1 van dit artikel komen te  vervallen.
 6. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de montage of plaatsing van ruiten bij bussen, touringcars, campers en andere speciale voertuigen. Hierbij geldt dat Carglass B.V. slechts gehouden zal zijn de oorzaak van een eventuele lekkage kosteloos te verhelpen indien een dergelijke lekkage een gevolg is van de door Carglass B.V. onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden en binnen zes maanden na montagedatum is opgetreden en gemeld aan Carglass B.V.

 

 

Art. 5 RUITREPARATIES

 

 1. Reparatie van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk of in alle gevallen toegestaan. Voor de beantwoording van de vraag of een ruitreparatie is toegestaan dient mede rekening te worden gehouden met de meest recente APK-normen en de herstelvoorwaarden op de opdrachtbon. De beoordeling of een ruitreparatie (technisch) mogelijk is geschiedt door een bij Carglass B.V. in dienst zijnde medewerker. Ruitrefresh wordt niet beschouwd als ruitreparatie.
 2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat sommige van de ruitreparaties, ondanks op een correcte wijze uitgevoerd, niet het beoogde resultaat opleveren. In een aantal gevallen blijft bijvoorbeeld de reparatie (duidelijk) zichtbaar en/of scheurt de inslag verder.
 3. In het geval de opdrachtgever niet tevreden is over een ruitreparatie die door Carglass B.V. door middel van een harsinjectie is uitgevoerd (bijvoorbeeld bij de reparatie van “sterren” en bij de reparatie van “koeienogen”) én de opdrachtgever Carglass B.V. binnen 14 dagen na het uitvoeren van deze reparatie de opdracht geeft de ruit te vervangen, dan wordt het reeds door de opdrachtgever betaalde ter zake van die ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, op de kosten van vervanging in mindering gebracht.
 4. In het geval de inslag, die aan de herstelvoorwaarden op de opdrachtbon beantwoordt, op enig moment tijdens of na een door Carglass B.V. uitgevoerde ruitreparatie, die door middel van een harsinjectie is uitgevoerd, vanuit de plaats van de reparatie scheurt en de opdrachtgever aan Carglass B.V. de opdracht geeft om de ruit te vervangen, dan worden na voorlegging van de factuur m.b.t. de oorspronkelijke ruitreparatie en het garantiebewijs, de uitgevoerde ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, in mindering gebracht op de kosten van vervanging. Deze garantie geldt enkel tegenover de initiële opdrachtgever en is niet overdraagbaar aan derden, zoals de opvolgende eigenaar van de auto.
 5. Indien uitdrukkelijk vermeld is dat naar oordeel van Carglass B.V. de ruitreparaties technisch niet mogelijk zijn of niet voldoen aan de herstelvoorwaarden zoals vermeld op de opdrachtbon zal Carglass B.V. de schade enkel op risico van de opdrachtgever herstellen en geen duurzaam resultaat van de reparatie- die op kosten van de opdrachtgever geschiedt –garanderen. Bijgevolg is artikel 5.4 dan niet van toepassing.
 6. Wanneer de opdrachtgever wenst te reclameren of de garantie wenst in te roepen, dan dient Carglass B.V. eerst in gelegenheid te worden gesteld het gebrek vast te stellen en te herstellen en door hem aangetoond te worden dat de betreffende reparatie door Carglass B.V. is uitgevoerd, door middel van het tonen van een originele factuur en het garantiebewijs.

 

 

Art. 6 NOODRUITVOORZIENING

 

 1. Wanneer Carglass B.V. om enige reden niet in staat is om onmiddellijk een definitieve ruit te plaatsen, kan de opdrachtgever ervoor kiezen om Carglass B.V. een noodruit te laten plaatsen. Het bedrag aan montagekosten dat hiermee is gemoeid, zal door Carglass B.V. in mindering worden gebracht op de kosten van plaatsing van een definitieve ruit, wanneer de opdrachtgever binnen 15 dagen na plaatsing van de noodruit, aan Carglass B.V. de opdracht verstrekt de noodruit te vervangen door een definitieve ruit.
 2. De aan de opdrachtgever verstrekte nota in verband met de plaatsing van een noodruit, is slechts een voorschotnota. Carglass B.V. behoudt zich het recht voor om, wanneer de opdrachtgever besluit om de noodruit niet door Carglass B.V. te laten vervangen, additioneel voorrijdkosten, materiaalkosten, kosten voor de milieutoeslag en kosten voor eventuele avond- en/of weekendtoeslag(en) in rekening te brengen, óók in die gevallen waarbij deze kosten en toeslag(en) niet in eerste instantie met de opdrachtgever zijn afgerekend.
 3. Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest een noodruitvoorziening te laten plaatsen dient de opdrachtgever zich te houden aan een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en dienen alle ruiten, en een eventueel zonnedak, gesloten te blijven tijdens het rijden.

 

Art. 7 KLACHTEN

 

 1. De opdrachtgever dient bij aflevering van de zaak, of na beëindiging van de verrichte werkzaamheden, de betreffende zaak en/of de uitgevoerde (reparatie-)werkzaamheden, het voertuig en de ruiten terstond te controleren. Zichtbare gebreken dienen direct op de opdrachtbon te worden vermeld. Bij niet tijdige melding verliest de opdrachtgever alle hem toekomende rechten.
 2. Carglass B.V. heeft het recht tot inspectie en toetsing van de (reparatie-)werkzaamheden of de zaak, het voertuig of de ruit(en) waarop de klacht betrekking heeft. Hiertoe zal de opdrachtgever Carglass B.V. voldoende tijd en gelegenheid geven. Het herstel van gebreken waarvoor Carglass B.V. aansprakelijk is, door een derde partij zonder voorafgaande toestemming van Carglass B.V. of zonder Carglass B.V. de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen indien de aansprakelijkheid komt vast te staan, wordt door Carglass B.V. niet erkend.
 3. De rechten die de opdrachtgever aan de artikelen 4, 5 en 8 van deze Algemene Voorwaarden kan ontlenen, vervallen indien een ander bedrijf dan Carglass B.V. werkzaamheden aan de ruit heeft verricht nadat de opdrachtgever de ruit bij Carglass B.V. heeft laten herstellen of vervangen.

  

Art. 8 AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. De aansprakelijkheid van Carglass B.V. voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of welke op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, is naar keuze van Carglass B.V. beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan. Carglass B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Carglass B.V. of haar bedrijfsleiding.
 3. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van Carglass B.V. en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beroepen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de opdrachtgever 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

  

Art. 9 OVERMACHT

 

 1. Carglass B.V. is in geen geval aansprakelijk wanneer schade een gevolg is van het niet toerekenbaar tekortschieten (overmacht) door Carglass B.V. in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Indien Carglass B.V. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Van overmacht van Carglass B.V. in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

  

Art. 10 BETALING

 

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum (als Carglass B.V. met de opdrachtgever geen andere afspraak m.b.t. de betalingstermijn heeft vastgelegd) tenzij Carglass B.V. bij aflevering, bij beëindiging van haar werkzaamheden of bij het ter beschikking stellen van het voertuig betaling verlangt, in welke gevallen betaling onmiddellijk dient plaats te vinden.
 2. De Opdrachtgever c.q. verzekeringsnemer die verzekerd is tegen de kosten van deze reparatie bij Verzekeringmaatschappij verstrekt hierbij aan Carglass B.V. opdracht tot reparatie van het op de opdrachtbon vermelde voertuig, machtigt de genoemde Verzekeringmaatschappij van dit voertuig de schadepenningen rechtstreek uit te (doen) keren aan Carglass B.V. en machtigt tegelijkertijd Carglass B.V. tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend ten behoeve van de uitgevoerde reparatie.
 3. Wanneer is overeengekomen dat het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan Carglass B.V. betaalt, of wanneer het door deze derde aan Carglass B.V. betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het bedrag te voldoen dat de opdrachtgever aan Carglass B.V. is verschuldigd, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor volledige betaling aan Carglass B.V.
 4. Voorzover nodig, verleent opdrachtgever aan Carglass B.V. de volmacht om de aan Carglass B.V. verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens opdrachtgever bij diens verzekeraar, volmacht, leasemaatschappij, dan wel eigenaar van het betreffende voertuig te claimen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever uit hoofde van artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij tevens vanaf die datum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag ter grootte van de - in verband met de betreffende overeenkomst van toepassing zijnde - wettelijke rente vermeerderd met 2 procent.
 6. Schiet de opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Carglass B.V. toekomende rechten uit de wet of deze Algemene Voorwaarden.
 7. De opdrachtgever is verplicht alle door Carglass B.V. in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffende vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

 

Art.11 OVEREENKOMSTEN GESLOTEN MET CONSUMENTEN

Wanneer de overeenkomst is gesloten met een consument (te weten: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), dan zal Carglass B.V. zich niet op een of meerdere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden beroepen voor zover dat in het licht van bepalingen van dwingend rechtelijk consumentenrecht, of anderszins, niet is toegestaan.

 

Art. 12 DIGITAAL

Een digitale vorm van deze Algemene Voorwaarden, via de website of mobile tablet, is even geldig en bindend.

 

Art. 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

 1. Op de overeenkomst tussen Carglass B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Carglass B.V. en een opdrachtgever zullen worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter.

 

 

 

 

 

Onze klanten beoordelen onze service met

9.1 / 10

Gebaseerd op 5639
beoordelingen


Lees alle beoordelingen


Online afspraak

U kunt hier snel en eenvoudig online een afspraak maken

Maak afspraak


Zoek vestiging

Wij helpen u graag op een van onze vestigingen. Er is er altijd een bij u in de buurt. 

Zoek vestiging